Algemeen

 1. De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst(en) tussen de (mond)zorg verlenende zorgaanbieder (hierna ‘VieDenta Kliniek’), daaronder begrepen diens werknemers, en de patiënt (hierna te noemen ‘overeenkomst’). Zij worden voorafgaand of tijdens het sluiten van de overeenkomst(en) aan de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) beschikbaar gesteld, zijn aanwezig in de wachtkamer en op de website van VieDenta Kliniek en worden op verzoek toegezonden.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Patiënt: de persoon die aan VieDenta Kliniek opdracht heeft gegeven tot het verrichten van tandheelkundige en/of tandtechnische behandelingen.
  • Behandeling: alle behandelingen, zoals in een begroting of te voren aan patiënt gestuurd behandelplan vastgelegd en alle direct met de opdracht van patiënt verband houdende handelingen in de ruimste zin van het woord.


Toepasselijkheid

Deze voorwaarden strekken ter verduidelijking ten behoeve van de patiënt van de inhoud van de voorwaarden, die gelden bij de uitvoering van de opdracht tussen hem en VieDenta Kliniek en gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen patiënt en VieDenta Kliniek, waarop VieDenta Kliniek deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Indien partijen van deze voorwaarden af wensen te wijken, dient dat schriftelijk te zijn vastgelegd.


Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt in beginsel tot stand op het moment dat de getekende akkoordverklaring/informed consent door VieDenta Kliniek ontvangen is, dan wel nadat een patiënt een afspraak maakt voor uitvoering van een voorgestelde behandeling.
 2. De door VieDenta Kliniek gemaakte begrotingen zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende een half jaar na de intake, waarop die begroting gebaseerd was, tenzij anders aangegeven.
 3. De tarieven zoals vermeld in de door VieDenta Kliniek opgestelde begroting en/of het behandelplan zijn de tarieven zoals opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit en geldig gedurende de geldigheidstermijn zoals aangegeven door de Nederlandse Zorgautoriteit. In het geval behandelcodes en/of bijhorende tarieven door de Nederlandse Zorgautoriteit worden aangepast (zoals te doen gebruikelijk worden de codes en/of tarieven jaarlijks m.i.v. 1 januari aangepast), worden de courante, op het moment van behandeling geldende behandelcodes en bijhorende tarieven gehanteerd.


Uitvoering opdracht

 1. VieDenta Kliniek zal de overeenkomst naar het beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Zij zal de opdracht uitvoeren, indien en voor zover van toepassing, in overeenstemming met de Gedrags- en Beroepsregels.
 2. VieDenta Kliniek heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. VieDenta Kliniek hoeft daarvoor geen toestemming van patiënt te verkrijgen. Patiënt heeft in dit geval het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 3. Tandheelkundige behandelingen vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De (tand)arts heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

 

Geheimhouding en exclusiviteit

 1. VieDenta Kliniek is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan VieDenta Kliniek door patiënt ter beschikking zijn gesteld. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.
 2. VieDenta Kliniek is gerechtigd de informatie, die men verkregen heeft, te gebruiken voor statistische of presentatiedoeleinden. VieDenta Kliniek zal er daarbij voor zorgen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele patiënt.
 3. Wij zijn wettelijk verplicht een patiëntendossier aan te houden. Hierin worden NAW-gegevens, waaronder uw BSN-nummer en medische gegevens die relevant zijn voor tandheelkundige behandeling bewaard. Het patiëntendossier wordt binnen VieDenta Kliniek discreet en veilig behandeld en bewaard. Door ondertekening en acceptatie van het behandelplan en de Algemene Voorwaarden van VieDenta Kliniek geef je tevens jouw expliciete toestemming om jouw gegevens beschikbaar te stellen voor medewerkers van VieDenta Kliniek t.b.v. de door VieDenta Kliniek uit te voeren dienstverlening. Deze gegevens worden uitsluitend op schriftelijk verzoek en na jouw expliciete verdere toestemming gedeeld met anderen.

 

Overmacht

 1. Omstandigheden die de uitvoering van de opdracht verhinderen en die niet aan VieDenta Kliniek zijn toe te rekenen. Hieronder vallen onder andere: stakingen in andere bedrijven; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van VieDenta Kliniek; een onvoorzienbaar tekort aan personeel; een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen en/of andere benodigde zaken of diensten die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan VieDenta Kliniek afhankelijk is; algemene vervoersproblemen; veranderende wet- en/of regelgeving; opdracht tot staking van werkzaamheden door (semi)overheidsinstanties. Deze omstandigheden gelden als voorbeeld van overmacht, voor zover zij de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken.
 2. Als een omstandigheid intreedt, nadat VieDenta Kliniek haar verplichtingen uit de opdracht al had moeten nakomen, heeft VieDenta Kliniek nog steeds het recht zich op overmacht te beroepen.
 3. In de periode van overmacht worden de verplichtingen van VieDenta Kliniek opgeschort. Als die periode langer duurt dan drie maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Als VieDenta Kliniek op het moment van intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, heeft zij het recht het reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te declareren. Hetzelfde geldt indien VieDenta Kliniek slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen. Patiënt is dan verplicht deze declaratie te voldoen alsof het een afzonderlijke opdracht betrof. Deze bepaling geldt echter niet als het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel van de opdracht geen zelfstandige waarde heeft.

Declaratie

 1. Vastgestelde afspraken kunnen kosteloos worden verzet tot maximaal 48 uur voor het geplande tijdstip. Als de patiënt niet verschijnt op een afspraak, dan wel te laat annuleert, worden de behandelingskosten aan patiënt in rekening gebracht. In het geval er sprake is van een behandeling onder narcose, en de (narcose)behandeling wordt binnen 48 uur voor het geplande tijdstip geannuleerd of de patiënt verschijnt niet tijdig op de afspraak, worden de volledige narcosekosten aan patiënt in rekening gebracht. De behandelingskosten belopen minimaal 25% van het totale factuurbedrag. VieDenta Kliniek heeft het recht om vergoeding van de werkelijke schade te vorderen.
 2. De patiënt die de declaratie geheel of gedeeltelijk via de zorgverzekeraar aan VieDenta Kliniek betaalt of waarvan de declaratie via een factoringmaatschappij wordt verzorgd is gehouden aan de navolgende bepalingen:
  • De patiënt dient de declaratie welke hij ontvangt via de zorgverzekeraar of de factoringmaatschappij te betalen conform de geldende betalingscondities van de betreffende verzekeraar of factoringmaatschappij.
  • Indien nota’s door de factoringmaatschappij wegens betalingsachterstand niet meer worden geaccepteerd, is VieDenta Kliniek gerechtigd verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling vooraf.

 

Garantie

 1. 1. Garantie wordt eventueel verleend op tandtechnische werkstukken. Er is geen sprake van garantie op uitgevoerde behandelingen, met uitzondering van vullingen bij volwassenen. Tandheelkundige behandelingen vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De (tand)arts heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.
  2. Een garantietermijn van 5 jaar geldt voor kroon- en/of brugwerk en all-on-constructies.
  3. Een garantietermijn van 1 jaar geldt voor vullingen, volledige en partiële gebitsprotheses en frameprotheses.
  4. Geen mogelijkheid op garantie voor vullingen in een melkgebit, wortelkanaalbehandeling, relaps orthodontie, parodontologie en bleekbehandelingen.
  5. Indien en voor zover er sprake is van een garantietermijn langer dan 1 jaar geldt het navolgende; de garantie dekt de kosten van de vervanging of reparatie van het werkstuk volgens navolgende staffel. In het geval van een 5-jarige garantietermijn: het eerste jaar wordt 100% van de kosten door de garantie gedekt, het tweede jaar wordt 80% van de kosten door de garantie gedekt, het derde jaar wordt 60% van de kosten door de garantie gedekt, het vierde jaar wordt 40% van de kosten door de garantie gedekt, het vijfde jaar wordt 20% van de kosten door de garantie gedekt. Onder “kosten” wordt in dit artikel H.5 verstaan het bedrag dat VieDenta Kliniek normaliter in rekening zou hebben gebracht; de patiënt dient derhalve bij toepasselijkheid van de staffel het restant (d.w.z. kostprijs als hier bedoeld minus de garantie) te voldoen, zulks met inachtneming van de betalingsvoorschriften uit hoofdstuk G. van deze voorwaarden.
  6. De garantietermijn wordt berekend vanaf de dag van plaatsing van het werkstuk.
  7. Indien een werkstuk onder garantievoorwaarden volledig is vervangen, valt deze vervanging onder de bestaande garantievoorwaarden, waarbij de plaatsingsdatum van het oorspronkelijke werkstuk het geldende aanvangsmoment is voor de garantietermijn.
  8. Reparaties aan werkstukken, welke vallen onder de garantievoorwaarden, vallen onder de bestaande garantievoorwaarden, waarbij de plaatsingsdatum van het oorspronkelijke werkstuk het geldende aanvangsmoment is voor de garantietermijn.
  9. Als voorwaarde voor de garantie geldt dat patiënt voor zijn of haar rekening ten minste één maal per 6 maanden het gebit laat controleren en verzorgen door of namens VieDenta Kliniek. Bij nalaten van deze controle vervalt de garantie en is VieDenta Kliniek niet aansprakelijk voor schade, welke patiënt mogelijk lijdt.
  10. Defecten en/of benodigde reparaties aan door VieDenta Kliniek vervaardigde werkstukken of onderdelen daarvan, veroorzaakt door normale slijtage en/of door externe invloeden, zoals daar te noemen zijn: ongeval, knarsen, nagelbijten, medicatiegebruik, verandering in de gezondheid van patiënt, zwangerschap, roken, gebruik van hormoonpreparaten, osteoporose, e.d. of als de patiënt de poetsinstructies en/of mondhygiëne niet heeft nageleefd, zijn uitgesloten van de garantie.
  11. Schade door oneigenlijk gebruik of onjuist onderhoud is uitgesloten van garantie.
  12. Patiënt is gehouden de poetsinstructies en vereiste mondhygiëne na te leven en op te volgen. Wanneer tijdens een controle blijkt dat de patiënt zich onvoldoende heeft gehouden aan de poetsinstructies en/of de juiste mondhygiëne niet heeft nageleefd, kan VieDenta Kliniek de patiënt hiervoor een waarschuwing geven. Bij het verstrekken van een derde waarschuwing vervalt de aanspraak van patiënt op de garantie.
  13. Patiënt heeft geen aanspraak op enigerlei financiële vergoeding wanneer patiënt bij een benodigde vervanging of reparatie kiest voor het laten uitvoeren door een andere partij dan VieDenta Kliniek.
  14. Uitgevoerde controles worden volgens de geldende tarieven gedeclareerd en worden doorberekend aan de patiënt.
  15. Het in overleg met de patiënt vervangen van verbruiksartikelen (zoals daar bijvoorbeeld zijn: rubbers van locators, ruiters van een frame, schroefjes bij een all-on-constructie) tijdens de controles vallen niet onder de garantie en worden doorberekend aan de patiënt.
  16. Het in overleg met de patiënt in- en uitschroeven van all-on-constructies bij controles is niet kosteloos en zal worden doorberekend aan de patiënt volgens de geldende tarieven.
  17. Het in overleg met de patiënt maken van röntgenfoto’s bij controles is niet kosteloos en zal worden doorberekend aan de patiënt volgens de geldende tarieven.
  18. De in de hierboven genoemde leden 15, 16 en 17 toegezegde garanties zijn onvoorwaardelijk verbonden aan een adequate en preventieve zorgverlening aan en door de patiënt zelf. Indien niet in goed overleg de in deze leden 15, 16 en 17 vermelde zorg en behandelingen zouden kunnen plaatsvinden door toedoen of nalaten van de patiënt, vervalt uiteraard de garantie zoals vermeld in deze leden 15,16 en 17.
  19. Indien een patiënt last heeft van knarsen of klemmen, dient hij/zij dit aan te geven aan VieDenta Kliniek. VieDenta Kliniek kan een knarsplaat vervaardigen voor patiënt. De kosten voor de knarsplaat worden in rekening gebracht aan de patiënt.
  20. Een immediaatprothese is een (tijdelijke) noodprothese en kan mogelijk niet optimaal functioneren. Aangezien een immediaatprothese minder functionaliteit geeft dan een definitieve prothese is de kans op ongemak en ontevredenheid bij de patiënt groter. De kosten voor het aanpassen en vervangen van een immediaatprothese worden in overleg met de patiënt doorberekend aan de patiënt.
  21. Patiënt dient te allen tijde VieDenta Kliniek volledig en waarheidsgetrouw te informeren inzake de algemene gezondheid van de patiënt en inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

 

Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van VieDenta Kliniek, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van VieDenta Kliniek beperkt tot het bedrag van de declaratie.
 3. De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VieDenta Kliniek of haar leidinggevenden / ondergeschikten.
 4. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid verlopen 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

 

Reclame

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of de declaratie dienen door de patiënt binnen 30 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan VieDenta Kliniek.
 2. Een klacht, als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingstermijn en -verplichting van de patiënt niet op. Verrekeningen met tegenvorderingen zijn niet toegestaan.
 3. Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk is, zal VieDenta Kliniek de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen.

Financiële draagkracht

 1. Door het behandelplan en de bijhorende kostenbegroting te ondertekenen, verklaart de patiënt zich tevens voldoende financieel draagkrachtig om de declaraties en rekeningen van VieDenta Kliniek volledig en tijdig te voldoen.
 2. Indien de patiënt onder bewindvoering staat of komt te staan, dient de patiënt VieDenta Kliniek daarover onverwijld te informeren.

Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen patiënt en VieDenta Kliniek is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen patiënt en VieDenta Kliniek, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar VieDenta Kliniek haar kantoor heeft.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

VieDenta Kliniek Oirschot

Herder Pasmansdreef 1
5688 HW Oirschot (Noord-Brabant)

 

VieDenta Kliniek Nieuw-Bergen

Jeroen Boschstraat 10
5854 CZ Nieuw-Bergen (Limburg)

 

Servicekantoor VieDenta Kliniek

Lambertusplein 23
5921 JJ Venlo-Blerick (Limburg)